Nether ของ Minecraft สร้างขึ้นในโหมด Forge, Blocks & All ของ Halo Infinite

ผู้เล่น Halo Infinite ได้สร้างมิติ Nether ของ Minecraft ขึ้นใหม่ในโหมด Forge ที่กำลังจะมีขึ้นของเกม – ทั้งหมดนี้มีรูปแบบ voxel อันเป็นเอกลักษณ์ของ Minecraft Halo Infinite Forge Minecraft Nether...